Gradski centar Draga
projekt, Šibenik, 2009.

Prepoznavanje elemenata i identificiranje izrazito linearnog karaktera grada Šibenika, koji se razvio duž dominantnih tijekova prometa prateći konfiguraciju terena, motiv su i inspiracija za novi projekt Drage u Šibeniku. Atributi identiteta, fizičke karakteristike i urbane kvalitete grada Šibenika, najznačajniji su elementi kojima se ovaj projekt bavi, te osnovni impuls i inspiracija za koncept daljnjeg razvoja ovog dijela grada. Predloženi plan omogućuje kontinuirani razvoj grada na puno širem području od onog zadanog programom.
Budući da recentna gradnja prati glavne prometne arterije, tretman guste gradske strukture i nove strukture istočnog dijela i njihova povezanost je namjerno potencirana. Povezivanjem i "prirodnim" nastavljanjem glavnih linearnih smjerova postojećih ulica sa zapada i istoka, tvori se mreža novih ulica, koje potpuno definiraju novi prostor i novoplaniranu strukturu.
Prateći prirodnu konfiguraciju i pad terena prema moru, tvore se urbane terase, na kojima se razvijaju novi blokovi. Urbane terase utkane u memoriju grada, povezane su pješačkim transverzalama, malim kalama i proširenjima - pjacetama koje čine novi javni prostor.
Pet vertikala, koje se uzdižu iz novih blokova, postaju glavni akcenti novog prostora. One nastavljaju sa tradicijom šibenskih vertikala, još od crkvenih tornjeva, pa do prvih stambenih nebodera ("crvenog" i "plavog").
Prostor Drage nalazi se u središnjem dijelu grada Šibenika i kao takav predstavlja potencijal za razvoj novog administrativnog i kulturnog centra grada. U toj su zoni već smješteni brojni javni, upravni i kulturni sadržaji. Pojačavanje gustoće i raznolikosti sadržaja tj. urbani mix javnih, stambenih, turističkih, komercijalnih, kulturnih i poslovnih sadržaja produžuje život zone na 24h. Povišena gustoća ujedno je i preduvjet za razvoj sadašnje obale i njeno proširenje kako bi se mogla realizirati kao nova gradska riva i omogućiti aktivni izlaz grada na more. Izmještanjem kolodvora i tržnice na novu lokaciju unutar šire zone stvara se prostor za realizaciju primjerenijih sadržaja.
Rješenjem su dobiveni linearni izduženi blokovi zgrada smješteni na granicama prijelaza sa višeg na nižu terasu primarno sa dva ulična pročelja. Raznolikost u tretmanu pročelja i u oblikovanju volumena stimulirana i inspirirana ritmom ulica i vizura stare Šibenske jezgre, doprinosi harmoničnom ritmu volumena, pročelja ulica, prolaza i kaskada.

NAZIV PROJEKTA Urbanističko rješenje Draga Šibenik

BROJ PROJEKTA 166

PROGRAM javno, urbanizam

STATUS projekt

PROJEKTIRANJE 2009-2009

LOKACIJA Hrvatska, Šibenik, Draga

OBUHVAT 46229 m²

BRUTO POVRŠINA 166449 m²

TLOCRTNA POVRŠINA 27738 m²

NADMORSKA VISINA 2 m

AUTOR 3LHD

PROJEKTNI TIM Saša Begović, Tatjana Grozdanić Begović, Marko Dabrović, Silvije Novak, Zorislav Petrić, Vibor Granić, Sanja Jasika Lovrić, Joško Kotula, Ines Vlahović Mazinjanin

SURADNICI PROJEKTNOG TIMA Romana Ilić, Krunoslav Szoersen

MAKETA Neven Bilić

VIZUALIZACIJE Boris Goreta