EuroStav no.09/2008
31. kolovoz 2008

tekst:  Martina Trnkusova
Spaladium Centrum,  Split, Chrovatsko