EuroStav no.09/2008
31. August 2008

txt:  Martina Trnkusova
Spaladium Centrum,  Split, Chrovatsko